HOME / APPLY JOBS

JOB OPENNINGS

วิธีการสมัครงาน

DETAIL see more
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

2. กรอกรายละเอียดการสมัครพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร ขนาดรูป 1.5 นิ้ว

3. แนบเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
     - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
     - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
     - สำเนาวุฒิการศึกษาหรือ Transcript 1 ฉบับ
     - หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด จากบริษัทเดิม
     - สำเนาใบอนุญาติวิชาชีพ เช่น จป., กว. (ถ้ามี) 1 ฉบับ
     - สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ชุด
     - เอกสารอื่น เช่น ใบรับรองการทำงาน, Portfolio (ถ้ามี)

4. ส่งเอกสารทั้งหมด (ไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 MB)
     มาที่ E-mail: hrsecco@secco.co.th

4. ส่งเอกสารทั้งหมด (ไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 MB) มาที่ E-mail: hrsecco@secco.co.th

5. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทาง E-mail
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-749-9311-22 (ต่อ 156-157)

Line Add Line Add Line (สามารถติดต่อสมัครงานทางไลน์นี้ได้)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-749-9311-22 (ต่อ 156-157)

Line Add Line Add Line (สามารถติดต่อสมัครงานทางไลน์นี้ได้)